Skip to main content Skip to search

Algemene voorwaarden

Algemeen
Artikel 1
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd.
Alle bepalingen van deze voorwaarden
zijn tussen partijen van kracht, voor zover
hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de
begrippen:
• de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden
uitvoert;
• de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
• onder de opdracht wordt verstaan de in onderling
overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te
bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer
verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder
zulks dient te geschieden.
Strekking
Artikel 2
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer
in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan
opdrachtgever uitdrukkelijk anders hee vermeld.
b. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen)
betreffen en (ondermeer) het voeren van een complete
boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de
opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het
verzorgen van belastingaangiften en en de eventuele
vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken
van  financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard,
alsmede alle handelingen en verrichtingen die – gelet
op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende
opdracht – dienstig kunnen zijn in verband met de
hierboven genoemde werkzaamheden.
c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige
voorwaarden werd gecontracteerd, wordt
geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
Totstandkoming
Artikel 3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer
de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin
opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.
Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk
geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist,
dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke
levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot
stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel
of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is
overgegaan.
Verplichtingen opdrachtnemer
Verplichtingen opdrachtnemer
Artikel 4
a. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn op‑
drachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen,
één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhou‑
ding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk
en wenselijk is.
b. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met in‑
achtneming van de voor hem geldende Gedrags‑ en Be‑
roepsregels van de Nederlandse Orde van Administratie‑
en Belastingdeskundigen (NOAB). Opdrachtnemer zal
op schriftelijk verzoek van opdrachtgever onverwijld aan
deze een exemplaar van de laatste versie van genoemde
Gedrags – en Beroepsregels toezenden.
c. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de
overige werkzaamheden worden verricht dient, met in‑
achtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelij‑
ke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien
uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de
opdrachtgever.
d. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald
(financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet
gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk
wordt bereikt.
Verplichtingen opdrachtgever
Artikel 5
a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle han‑
delingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht
door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk ma‑
ken.
b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de op‑
drachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle ge‑
gevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke
benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.
Vertrouwelijk
Artikel 6
De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stuk‑
ken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijk‑
heid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zoda‑
nig te behandelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor schending van de geheimhouding door de personen in
zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan ma‑
ken dat deze schending niet door hem verhinderd had kun‑
nen worden.
Samenwerking met derden
Artikel 7
a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn op‑
dracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming
behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak
c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtge‑
ver is vastgesteld.
b. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder
de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden ver‑
richt.
Tekortkomingen opdrachtnemer
Artikel 8
a. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts
aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als recht‑
streeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtne‑
mer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling
van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze
tekortkomingen onder normale omstandigheden bij nor‑
male vakkennis en met inachtneming van normale op‑
lettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden had‑
den kunnen worden, één en ander behoudens de hierna
omschreven nadere beperkingen.
b. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoel‑
de tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet
te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen
geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn
gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien
de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer
slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voe‑
ren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schrifte‑
lijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening
te nemen.
c. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt ui‑
terlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van
het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeer‑
deren met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
d. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt
indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcon‑
trole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet
in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn,
voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer
niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende te‑
kortkoming te herstellen en in het geval verdere werk‑
zaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die
tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de op‑
drachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.
e. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde te‑
kortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij
hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs
had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprake‑
lijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten. Aanspra‑
kelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten
behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht
geeft op een uitkering.
Artikel 9
1. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering
van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer
het gevolg zijn van de omstandigheid dat door
opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende
mate aan de op hem rustende verplichtingen conform
artikel 5 heeft voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor
in het geheel niet aansprakelijk.
2. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in
een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever
geschieden.
Beëindiging door opdrachtgever
Artikel 10
a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven
opdracht beëindigen.
b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels
aangetekende brief.
c. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het
tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het
tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in
beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke
minimaal bestaat uit één maand, dat de opdrachtnemer
de onderhanden werkzaamheden c.q. de
administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat
overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door
de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade
voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare
wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van
het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.
d. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt
niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten
en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of
rechtsopvolger.
Opschorting/ontbinding/beëindiging door
opdrachtnemer
Artikel 11
Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene
opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer,
indien opdrachtgever enige verplichting uit de door
partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig
of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance
heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever
beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn
onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil
legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde
declaraties voldoet, het recht om:
a. te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke
opzegging dient te geschieden middels aangetekende
brief of per e-mail;
b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van
opdrachtgever te vragen – voor alle bestaande danwel
in de toekomst af te sluiten overeenkomsten – alvorens
opdrachtnemer met de levering van zijn (verdere)
werkzaamheden aanvangt;
c. levering van zijn diensten op te schorten;
d. de desbetrefende overeenkomst geheel of voor zover
niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten,
doorverzending aan opdrachtgever van een schriftelijke
kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de
rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander
onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende
rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding;
e. indien opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechten
als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer
jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de
daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als
indirect.

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN JB Boekkeeping & Finance.
Gedeponeerd op 28 maart 2016 ter voorwoorden.net als algemene voorwaarden JB Bookkeeping & Finance
Aanlevering, levertijd
en levering
Artikel 12
a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering
der benodigde stukken, boeken, bescheiden,
administratieve en/of andere gegevens e.d. door of
namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de
levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op
door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door
opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming
van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan,
is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden
op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende
schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet
leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
Retentierecht
Artikel 13
a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk
overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte
van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan
zijn verplichting tot vergoeding van openstaande
declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde
rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting
tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het
kader van de betrokken rechtsverhouding geleden
heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair
verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld
een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
b. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder
geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, adminitratieve
gegevens en andere gegevens(dragers) welke
tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren
van de opdracht.
Overmacht
Artikel 14
a. a. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen,
brand, computerdefecten, epidemieën,
verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle
overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst
al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft de
opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst
te ontbinden middels een aangetekende brief of per
e-mail, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht
te tellen.
b. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer
de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van
op de hoogte te stellen.
c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade
ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van
stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer
voor opdrachtgever in bewaring heeft.
d. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van
overmacht welke langer dan een maand voortduurt
het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze
opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden
en dient voor beëindiging van de overmacht
door opdrachtnemer te worden ontvangen.
e. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever
niet van de op hem rustende verplichting tot betaling
van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen
tussen de datum van laatste declaratie en de datum
van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak
maken op schadevergoeding.
f. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer
ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de
hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de
opdracht zal hervatten.
verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten
om buiten rechte betaling van de declaratie te verd.
krijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom
zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting
met een minimum van 70 euro, zonder dat de
opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de
betre ende kosten daadwerkelijk hee gemaakt.
Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer
verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte
gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden
inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke
werkzaamheden, dan is de opdrachtgever
alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke
werkzaamheden maakt direct dan wel
indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.
e. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te
betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie
op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd
zijn schrijft elijk per aangetekende brief of brief met
ontvangstbevestiging dan wel per telefax met verzenden
of ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal
vierentwintig uur na de datum van verzending, de
overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd
het recht van opdrachtnemer op betaling van het
reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding
toekomende schadevergoeding.
f. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever
bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd
de wijze van administratieve verwerking van de
betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van
de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden
in mindering te strekken op de opdrachtnemer
openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze.
Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken
op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten
en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering
strekken op de oudste openstaande declaraties van
opdrachtnemer.
Geschillen

Artikel 15
a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen,
wordt het honorarium van de opdrachtnemer
vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.
b. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever
te voren opgave van de geschatte kosten voor
de door hem en/of door zijn personeel te verrichten
arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht,
hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
Declaratie
Artikel 16
Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig
gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft
op de samenstelling van de componenten die tezamen het
gedeclareerde bedrag vormen.
Reclamering
Artikel 17
a. De reclames dienen schrifelijk binnen 30 dagen na
iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft
, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen
30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer
te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen
een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q.
geconstateerde gebreken.
b. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien
dagen na datum van ontvangst van de reclame mede
of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de
reclame wordt tegemoetgekomen.
c. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte
leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en
daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk
niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling
van openstaande declaraties op te schorten.
d. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever
verzonden declaraties dienen te geschieden
binnen twee weken na de op de declaratie vermelde
datum van verzending. Ieder recht van reclame van
declaraties vervalt door overschrijding van de in dit
lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond
van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet
binnen bedoelde termijn kennis hee kunnen nemen
van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval
gaat de termijn in op de dag der kennisneming.
Intellectuele eigendom
Artikel 18
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van
opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computer
programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden,
rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens
als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend
eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht
het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde
derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde
programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening
van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de
opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer
voorbehouden.
Betaling
Artikel 19
a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 8 dagen
na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim is.
b. Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde
termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding
verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW,
waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd
als de gehele maand.
c. Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn
is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast

Artikel 20
a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet
tot de competentie van de kantonrechter behoren,
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
waarin opdrachtnemer zijn woonplaats
heeft , tenzij het geschillen betreft die geen betrekking
hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
c. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van
tuchtrechtspraak te volgen.

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN
Gedeponeerd op 28 maart 2016 ter voorwoorden.net als algemene voorwaarden.